Find out where we are going, why we exist, and what we seek to attain:

Vision

Christian Compassion Ministries Foundation is a ministry of Cubao Reformed Baptist Church that demonstrates the love of God to the poor and neglected, all being done in the Name of the Lord Jesus Christ to the end that God may be glorified.
 

Mission

To improve and uplift the physical, moral social, and spiritual condition of the poor that they become productive, self-reliant and God honoring persons.
 

Goals

To provide the poor and neglected with educational assistance, shelter, livelihood programs and primarily nourish their souls with the Word of God.

Pananaw

Ang Christian Compassion Ministries Foundation ay ministeryo ng Cubao Reformed Baptist Church na nagpapapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa mga dukha at napabayaan, lahat ay ginagawa sa Pangalan ng Panginoong Jesu-Cristo tungo sa ikaluluwalhati ng Diyos.
 

Misyon

Paunlarin at i-angat ang pisikal, moral, sosyal, at espiritwal na kalalagayan ng mga dukha upang sila’y maging kapakipakinabang, may sariling pagtitiwala at pagkamaka-Diyos.
 

Layunin

Magbigay tugon sa mga dukha at napabayaan ng tulong pang-edukasyon, tahanan, mga programang pangkabuhayan at pangunahing pagyamanin ang kanilang mga kaluluwa sa Salita ng Diyos.